Blog


Articole despre legislatie traduceri, legalizari si apostile.


Legislatie Traduceri 2013

Posted by on iun. 2, 2013 in Blog | Comentariile sunt închise pentru Legislatie Traduceri 2013

Noi prevederi normative – traduceri legalizate – Mai 2013

(2) Pe copia legalizată şi în încheierea de legalizare a acesteia se face menţiunea corespunzătoare.

Art. 313 – Dacă se eliberează o copie legalizată de pe un înscris sub semnătură privată, încheierea cuprinde menţiunea că înscrisul de pe care s-a eliberat copia este sub semnătură privată.

Art. 314 – (1) Textul copiei care urmează să fie legalizată trebuie scris în continuare, fără spaţii libere, în afară de cazul în care pentru întocmirea copiei se folosesc imprimate tipizate sau fotocopii.

(2) Pentru a se înlătura posibilitatea unor denaturări ulterioare în copiile legalizate, imediat după textul înscrisului care se legalizează se aplică parafa cu textul: „legalizarea pe verso” sau, după caz, „urmează în continuare legalizarea”.

Art. 315 – (1) încheierea de legalizare a copiei de pe un înscris întocmit într-o altă limbă decât cea română se semnează de notarul public care a făcut confruntarea, în cazul în care limba străină este limba sa maternă sau pentru care a fost autorizat ca interpret şi traducător. în cazul în care confruntarea se face de către un traducător, încheierea se semnează de acesta în faţa notarului public, în afară de cazul în care traducătorul are depus specimenul de semnătură la biroul notarial. La încheiere se anexează traducerea în limba română a înscrisului, certificată de traducătorul autorizat.

(2) Copia înscrisului tradus în limba română se anexează la exemplarul traducerii legalizate a acestuia, care rămâne în arhiva notarului public.

Art. 316 – (1) Copia legalizată a unui înscris pentru a cărei colaţionare cu originalul se cere o pregătire de specialitate se eliberează pe baza colaţionării de către un expert desemnat de notarul public.

(2) în cazul prevăzut la alin. (1), încheierea de legalizare se semnează de notarul public şi de expert.

Art. 317 – (1) încheierea de legalizare de pe copiile care se eliberează părţilor se scrie, după caz, pe versoul înscrisului care se legalizează, dacă acesta are o singură filă, sau în continuarea acestuia, în cazul în care textul este scris şi pe verso sau pe mai multe file în continuare.

(2) înscrisul cuprinzând mai multe file va fi cusut, legat sau broşat. în acest caz, precum şi dacă, pentru întocmirea încheierii se foloseşte un adaos, sigiliul notarului public se aplică între filele înscrisului şi, respectiv, parte pe fila înscrisului, parte pe adaosul folosit în condiţiile prezentului regulament.

Subsecţiunea 5 – Efectuarea şi legalizarea traducerilor

Art. 318 – (1) Legalizarea semnăturii interpretului şi traducătorului autorizat se face potrivit procedurii prevăzute de lege şi a prezentei subsecţiuni. In actele şi procedurile notariale, traducerile se efectuează de interpreţi şi traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei.

(2)   Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene pot desfăşura activitatea de interpret şi traducător autorizat în acte şi proceduri notariale dacă le-au fost recunoscute de Ministerul Justiţiei certificatele sau alte documente similare care atestă calitatea de interpret şi traducător autorizat în specialitatea ştiinţe juridice, emise/eliberate de autorităţile competente din statul de origine sau de provenienţă.

Art. 319 – (1) înscrisul care se traduce se prezintă notarului public în una dintre următoarele forme:

a)    în original. Originalul poate fi un înscris sub semnătură privată căruia i s-a dat, după caz, dată certă, legalizare de semnătură ori certificare, sau poate fi un înscris autentic;

b)    în copie legalizată ori certificată de autoritatea competentă care deţine în arhivă originalul înscrisului.

(2)  Interpretul şi traducătorul autorizat are obligaţia de a traduce complet, fără omisiuni, textul prezentat spre traducere şi de a nu îi denatura conţinutul şi sensul. Prin text prezentat spre traducere se înţelege fie o parte din textul înscrisului, fie textul înscrisului în întregime. In cazul în care se solicită traducerea doar a unei părţi din textul înscrisului se va putea face doar această traducere, nefiind necesară şi traducerea textului înscrisului în întregime. La sfârşitul traducerii se va înscrie formula de certificare a traducerii, prin care interpretul şi traducătorul va certifica exactitatea traducerii, faptul că textul prezentat spre traducere a fost tradus în întregime, fără omisiuni, şi că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conţinutul şi sensul.

(3)  în cazul legalizării traducerii din limba română într-o limbă străină, calificarea de către notarul public a înscrisului tradus se face pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în înscrisul în limba română prezentat de interpret şi traducător într-una dintre formele prevăzute la alin. (1), în situaţia în care din înscrisul prezentat în limba română nu rezultă date şi informaţii suficiente pentru calificarea de către notarul public a actului tradus, acesta respinge cererea de îndeplinire a procedurii de legalizare a traducerii.

(4)  în cazul legalizării traducerii dintr-o limbă străină în limba română, calificarea de către notarul public a înscrisului tradus se face pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în traducerea certificată de interpret şi traducător. In situaţia în care din traducerea înscrisului nu rezultă date şi informaţii suficiente pentru calificarea de către notarul public a actului tradus, acesta respinge cererea de îndeplinire a procedurii de legalizare a traducerii.

(5)  Copia înscrisului care se traduce se anexează traducerii, cu aplicarea ştampilei şi semnăturii interpretului şi traducătorului autorizat pe marginile alăturate la îmbinarea a două file, astfel încât ştampila de legătură să fie aplicată pe toate filele înscrisului, care se numerotează, capsează, coase sau broşează.

(6)  Nu se poate legaliza semnătura interpretului şi traducătorului autorizat dacă înscrisul prezentat spre traducere, înfăţişat notarului public este în copie simplă.

(7)  Incheierea de legalizare a semnăturii interpretului şi traducătorului autorizat se întocmeşte în urma prezentării la biroul notarului public a înscrisului care se traduce, precum şi a traducerii acestuia, certificată de interpretul şi traducătorul autorizat.

Art. 320 – (1) Interpretul şi traducătorul autorizat care efectuează traducerea întocmeşte formula de certificare, care are următorul cuprins: „Subsemnatul,

…………….  (nume, prenume astfel cum sunt menţionate în autorizaţie), interpret şi

traducător autorizat pentru limba/limbile străine … în temeiul autorizaţiei nr. … din data de …, eliberată de Ministerul Justiţiei din România, certific exactitatea traducerii

efectuate din limba …………………  în limba …………. , că textul prezentat a fost tradus

complet, fără omisiuni, şi că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conţinutul şi sensul.

înscrisul a cărui traducere se solicită în întregime/în extras are, în

integralitatea sa, un număr de …. pagini, poartă titlul/denumirea de…………… , a fost emis

de … şi a fost prezentat mie în întregime/în extras.

 

Traducerea înscrisului prezentat are un număr de …. pagini şi a fost efectuată

potrivit cererii scrise înregistrate cu nr. ___________  /zz.ll.aaaa, păstrate în arhiva

subsemnatului.

S-a încasat onorariul de … lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. __________

/zz.ll.aaaa.

INTERPRET Şl TRADUCĂTOR AUTORIZAT ……………………..  (semnătura şi

ştampila)”.

(2) Este interzisă modificarea în orice mod a formulei de certificare prevăzute la alin. (1), precum şi necompletarea uneia sau a mai multora dintre menţiunile cuprinse în aceasta,

Art. 321 – Notarul public refuză îndeplinirea procedurii legalizării semnăturii interpretului şi traducătorului autorizat dacă nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege şi de prezentul regulament.

Art. 322 – (1) în procedura de legalizare a semnăturii traducătorului, notarul public verifică şi atestă că înscrisul prezentat pentru a fi tradus este prezentat în una ,, .        dintre formele prevăzute la art. 319 alin. (1), că traducătorul care a efectuat

traducerea este autorizat conform legii, precum şi faptul că acesta a semnat

traducerea şi a aplicat ştampila.

(2) In încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului, notarul public arată că s-au îndeplinit condiţiile esenţiale, respectiv, data (anul, luna, ziua), numele şi prenumele interpretului şi traducătorului, prezentarea lui în persoană, calificarea actului prezentat spre traducere conform art. 316 alin. (1), precum şi constatarea semnării de către acesta a traducerii- în situaţia în care interpretul şi traducătorul şi-a depus specimenul de semnătură la biroul notarial, nu este necesară prezenţa acestuia în faţa notarului public în vederea îndeplinirii procedurii.

Art. 323 – (1) Notarul public poate efectua traduceri în condiţiile art. 82 alin. (2) din lege.

(2) în cazul în care traducerea se efectuează de către notarul public, pe lângă menţiunile prevăzute la art. 322 alin, (2), în încheierea de legalizare a traducerii, notarul public certifică exactitatea traducerii, faptul că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, şi că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat `”   conţinutul şi sensul. Incheierea va cuprinde, de asemenea, următorul text „înscrisul

a cărui traducere se solicită în întregime/în extras are, în integralitatea sa, un număr

de …. pagini, poartă titlul/denumirea de…………………… a fost emis de … şi a fost prezentat mie

în întregime/în extras.

Traducerea înscrisului prezentat are un număr de …. pagini şi a fost efectuată

potrivit cererii scrise înregistrate cu nr. ___________  /zz.ll.aaaa, păstrate în arhiva

subsemnatului.

Art. 324 – Notarul public poate elibera copii legalizate de pe traducerile aflate în arhiva biroului notarial.

 

„ROMÂNIA

Uniunea Naţională a Notarilor Publici

j

Birou notarial……………………………………

Licenţa de funcţionare nr………………..

Sediul……………………………………………….

ÎNCHEIERE DE LEGALIZARE A SEMNĂTURII TRADUCĂTORULUI nr. Anul        ……………………. luna……………………………………….. ziua

……………………………………………… , notar public, în temeiul art. 12 lit. j) din Legea notarilor

publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, legalizez semnătura de mai sus, aparţinând lui

………………………………………  interpret şi traducător autorizat, în baza1) ………………………..  , de pe cele

…………… exemplare ale înscrisului, care are ca parte integrantă o copie a actului tradus.

înscrisul a cărui traducere se solicită este un înscris2) ………………………

S-a încasat onorariul de………………… lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr…………………..

Notar public,

L.S.”

1) Semnăturii date în faţa mea/specimenului de semnătură depus la biroul notarial;

2) Se va menţiona forma actului:

–  act autentic;

–  copie legalizată;

–  cu legalizare de semnătură;

–  cu dată certă.

înscrisul tradus poate fi şi în extras.